Nawigacja

ZASADY PRZYJMOWANIA DO SZKÓŁ W SOSW im. św. JANA PAWŁA II w KĘTRZYNIE PODANIA - DOKUMENTY DO POBRANIA KRYTERIA NABORU DO BRANŻOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ I STOPNIA

REKRUTACJA

ZASADY PRZYJMOWANIA DO SZKÓŁ W SOSW im. św. JANA PAWŁA II w KĘTRZYNIE

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DO SZKÓŁ w SOSW im. św. JANA PAWŁA II w  KĘTRZYNIE

 

  I.  Podstawa prawna

     1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.257

          z  późn. zm.).            

     2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.

          w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

          przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz.232 ze zmianami).

     3.  § 48 Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie.

 

  II.  Warunki przyjęcia dzieci i młodzieży do SOSW 

    1.  Dzieci i młodzież ubiegający się o przyjęcie do SOSW przyjmowani są na podstawie                                         

          skierowania wydanego przez organ prowadzący Ośrodek.

     2.  Skierowanie to jest wydawane na wniosek rodziców / prawnych opiekunów / złożony

          w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Starostwie Powiatowym ( druk

          skierowania do pobrania na stronie internetowej SOSW lub w sekretariacie Ośrodka).

     3.  Organ prowadzący kieruje dzieci i młodzież do Ośrodka na podstawie orzeczenia

          Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na wniosek rodziców / opiekunów prawnych /

          lub na podstawie postanowienia Sądu. 

     4.  Dzieci i młodzież do Ośrodka przyjmuje się na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres

          nauki szkolnej, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

     5.  Warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata do każdej ze szkół funkcjonujących

          w SOSW jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

          wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-

          pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych

          przepisów. 

     6.  Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor SOSW.   

     7.  Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjęcia i kryteriów naboru znajdują

          się w Statutach Szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-

          Wychowawczego.   

     8.  Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego uczniowie mogą być

          przyjmowani również w trakcie roku szkolnego.

    

   III.  Dokumenty niezbędne do przyjęcia do SOSW:

      - podanie o przyjęcie do szkoły ( druk do pobrania na stronie internetowej SOSW

         lub w sekretariacie Ośrodka ), 

      - aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane prze Poradnię

         Psychologiczno-Pedagogiczną,

      - skierowanie wydane przez organ prowadzący Ośrodek,

      - dwie fotografie legitymacyjne,

      - odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania,

      - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile uczeń posiada.                                                                                                                       

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie
    11-400 Kętrzyn
    Ul. Klonowa 2B
  • 897512355.
    (+48)786866815

Galeria zdjęć