Nawigacja

 • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 • "Wojciech Kętrzyński oczami niepełnosprawnych artystów"

  REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

  pod hasłem  "Wojciech Kętrzyński oczami niepełnosprawnych artystów"

  Projekt realizowany w ramach obchodów Roku Wojciecha Kętrzyńskiego

  finansowany przez Gminę Miejską Kętrzyn

   

  I. Organizator konkursu:

  Stowarzyszenie na  Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Razem" w Kętrzynie

              Koordynatorem konkursu jest Adriana Tokarska, tel. 508703941

  II. Cele konkursu:

  -  uświetnienie obchodów 180 rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci  Wojciecha Kętrzyńskiego,

  - stworzenie kalendarza o Wojciechu Kętrzyńskim, którego tłem kolejnych stron odpowiadających 
    miesiącom roku 2019  będą wyróżnione w konkursie prace,

  -  rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną,

  - prezentacja i promocja twórczości plastycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  III. Warunki uczestnictwa:

  1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną z miasta Kętrzyna i odbywa się w czterech  kategoriach wiekowych:

   I – przedszkola

   II  – klasy I-III szkoły podstawowej

   III – klasy IV-VIII  szkoły podstawowej i III gimnazjum

   IV – szkoły ponadgimnazjalne  i dorośli

  1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
  2. Praca powinna być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat patrona miasta Wojciecha Kętrzyńskiego, w formie portretu, sceny z  życia patrona, itp.
  3. Praca powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie. Musi być pracą autorską, która wcześniej nie była nagradzana.
  4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, płaską, w formacie A4, w orientacji poziomej,  natomiast prace wykonane z materiałów sypkich nie będą brane pod uwagę.
  5. Pracę należy opisać na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa i adres reprezentowanej placówki, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko opiekuna artystycznego.
  6. Prace złożone, uszkodzone, nie spełniające warunków zawartych w regulaminie oraz dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie.

  IV. Zasady przyznawania nagród:

        1. Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych prac dyplomy i nagrody rzeczowe,
             które zostaną przekazane osobiście laureatom konkursu bądź za pośrednictwem placówek
             edukacyjnych, które zgłosiły ich prace na konkurs.

        2.  Odbiór nagród zostanie potwierdzony przez Laureatów /Opiekunów artystycznych.

        2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość
             pieniężną.

  3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

  4. Kryteria oceny prac konkursowych: wartość merytoryczna pracy, kreatywność i oryginalność, staranność i estetyka wykonania pracy.

  5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

  V. Terminy:

  1. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 22.10.2018 r. na adres:

   Stowarzyszenie na  Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Razem" w Kętrzynie,
  ul. Klonowa 2B, 11-400 Kętrzyn

  z dopiskiem Miejski Konkurs Plastyczny "Wojciech Kętrzyński oczami

  niepełnosprawnych artystów"

  2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24.11.2018 r., a wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej - http://soswketrzyn.edupage.org  do dnia  29. 11.2018 r.

  VI. Postanowienia końcowe:

         1. Prace biorące udział w konkursie nie będą odsyłane, pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej ekspozycji i publikacji.

         2.  Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z przekazaniem, na zasadzie wyłączności, praw autorskich majątkowych do pracy, na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

         a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy/prac, w tym w szczególności wytwarzania dowolnej ilości egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną, wszystkimi technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywanie skanów,

        b) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy/prac w tym w szczególności wprowadzanie pracy/prac do pamięci komputerów, przesyłanie ich sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu,

        c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których pracę/prace utrwalono, w tym
  w szczególności wprowadzanie pracy/prac do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach,

        d) w zakresie rozpowszechniania pracy/prac, w tym w szczególności jej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy/prac, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
  i w czasie przez siebie wybranym.

        3. Uczestnik wraz z autorskimi prawami majątkowymi do pracy przenosi nieodpłatnie na Organizatora wyłączne prawo do opracowywania pracy oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do pracy.

        4. Przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z zależnego prawa autorskiego do pracy nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie.

        5. Organizator uprawniony jest do korzystania z pracy/prac w sposób zgodny z ich charakterem
  i przeznaczeniem oraz przyjętymi zwyczajami, w tym w szczególności ma prawo do wykorzystywania całości lub części pracy/prac w celu opracowania kalendarza, o którym mowa
  w  niniejszym regulaminie.

         6. Uczestnik Konkursu, jako autor pracy upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu Uczestnika jego autorskich praw osobistych do pracy, tj. w szczególności prawa do:

         a) decydowania o nienaruszalności treści i formy pracy/prac,

         b) decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy/prac publiczności,

         c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z pracy/prac.

         7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

         8. Administratorem danych osobowych jest Organizator;  dane te mogą być wykorzystane tylko
   i wyłącznie w celach związanych z konkursem.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

 • WITAJ SZKOŁO !!! -UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO -FOTORELACJA

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018-2019

 • „Godność, wolność, niepodległość”

  Nasza szkoła wzięła udział w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej na opracowanie projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”.

  Znaleźliśmy się wśród 527 szkół i placówek  oświatowych w Polsce  (zgłosiło się blisko 2 500), którym  przyznano dofinansowanie w kwocie 9.600zł  na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

  Już od początku nowego roku szkolnego  2017/2018 nasi uczniowie  pod kierunkiem nauczycieli przystąpią do realizacji zadań wynikających z opracowanego projektu.

  Będą to:

  1. Wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości- „…Polski my naród, polski ród…”.
  2. Wycieczka edukacyjna  do Warszawy - „100 lat niepodległości”:
  3. Konkurs plastyczny – „100 lat Niepodległej”.
  4. Konkurs wiedzy  – „Droga do wolności”:
  5. Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości - „Niepodległa, niepokorna…”
  6. Realizacja płyty CD z pieśniami patriotycznymi i piosenkami o charakterze ojczyźnianym pt. „Pieśni sercu bliskie”.

   

  Jesteśmy przekonani, że wszystkie te przedsięwzięcia ułatwią naszym uczniom pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej najważniejszych faktów z dziejów Polski odzyskującej niepodległość; poza tym nauczą szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego, a także ukażą wielkich bohaterów narodowych jako pozytywnych wzorców do naśladowania.

  Celem realizacji zadań projektowych jest również promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji z historii Polski.

 • UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO-fotorelacja

  UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO-fotorelacja - Obrazek 1 UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO-fotorelacja - Obrazek 2 UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO-fotorelacja - Obrazek 3

  UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO-fotorelacja - Obrazek 4 UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO-fotorelacja - Obrazek 5 UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO-fotorelacja - Obrazek 6

                 UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO-fotorelacja - Obrazek 7 UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO-fotorelacja - Obrazek 8

  UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO-fotorelacja - Obrazek 9WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE-kliknij na obrazek

 • SZKOLNA AKCJA-BEZPIECZNE WAKACJE

  SZKOLNA AKCJA-BEZPIECZNE WAKACJE - Obrazek 1 SZKOLNA AKCJA-BEZPIECZNE WAKACJE - Obrazek 2 SZKOLNA AKCJA-BEZPIECZNE WAKACJE - Obrazek 3

  Akcja szkolna pod hasłem „Bezpieczne wakacje”

   

  Dnia 19.06.2018r odbyła się  akcja  szkolna  pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Uczniowie poznawali , przypominali  i utrwalali wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w czasie wakacji. Przypominane zostały  zasady bezpiecznych zachowań w domu, nad jeziorem ,w  podróży , placu zabaw,         w lesie  i nad wodą. Utrwalone zostały przepisy ruchu  drogowego  pieszych oraz obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Wychowankowie rozwiązywali zagadki  i odpowiadali na pytania. Wszyscy uczestnicy  zostali nagrodzeni breloczkami odblaskowymi, kolorowankami oraz słodkim poczęstunkiem.

                                                                                                                                                                 Organizatorzy:

  Adriana Tokarska, Agnieszka Małż, Ewa Dziekońska –Piłat, Dorota Korneluk, Monika Załoga-Dziadłowska

  SZKOLNA AKCJA-BEZPIECZNE WAKACJE - Obrazek 4WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE

 • OLIOS 2018 w Katowicach

  OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 1 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 2 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 3 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 4 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 5 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 6 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 7 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 8 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 9 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 10 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 11 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 12 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 13 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 14 OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 15

  XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Katowice-Chorzów-Mikołów 2018, to wspaniałe święto sportu trwało od 9 do 12 czerwca 2018 r. 1000 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną rywalizowało o medale w 11 dyscyplinach sportowych. Igrzyska rozpoczęły się uroczystą ceremonią otwarcia w katowickim Spodku. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Agaty Kornhauser-Dudy. Podczas ceremonii została wprowadzona flaga Olimpiad Specjalnych Polska oraz zapalony znicz olimpijski wprowadzony przez Strzegących Ognia(służby mundurowe), a oficjalnego otwarcia dokonała Anna Lewandowska prezes Olimpiad Specjalnych Polska.

  Zawody sportowe odbywały się na Stadionie Śląskim (6 dyscyplin: piłka nożna, lekka atletyka, kolarstwo, tenis, trójbój, bocce), na obiektach katowickiej AWF (pływanie, badminton, tenis stołowy), w kręgielni Galaktyka w Katowicach (bowling) oraz w Golf Park Mikołów w Mikołowie
      W składzie reprezentacji Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Olimpiad Specjalnych było 6 zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych działającego przy SOSW w Kętrzynie. Tenisiści ziemni rywalizowali w grze pojedynczej i deblu. Kewin Wiertel srebrny i złoty medal, Krzysztof Skórko brązowy i złoty medal, Andrzej Duński(absolwent) złoty i srebrny medal, Patryk Ejsmont brązowy i srebrny medal. Piotr Szatkowski z drużyną w piłce nożnej zdobyli brązowy medal. Artur Mikowski, na co dzień uczestnik Warsztatów Terapii Zjęciowej w Kętrzynie, w pływaniu zajął dwa IV miejsca na dystansie 25m i 50m stylem dowolnym.
  Igrzyska były największym wydarzeniem sportowym Olimpiad Specjalnych Polska w 2018 roku i jedną z największych sportowych i społecznych imprez w tym roku w naszym kraju.

                                                                            Trener- Ewa Lipka

  OLIOS 2018 w Katowicach - Obrazek 16zdjęcia w albumie fotograficznym

 • SUKCES UCZNIÓW W XIII REGIONALNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "MOJA WAKACYJNA PRZYGODA"

  SUKCES UCZNIÓW W XIII REGIONALNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "MOJA WAKACYJNA PRZYGODA" - Obrazek 1 SUKCES UCZNIÓW W XIII REGIONALNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "MOJA WAKACYJNA PRZYGODA" - Obrazek 2 SUKCES UCZNIÓW W XIII REGIONALNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "MOJA WAKACYJNA PRZYGODA" - Obrazek 3 SUKCES UCZNIÓW W XIII REGIONALNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "MOJA WAKACYJNA PRZYGODA" - Obrazek 4

  12 czerwca 2018 r. odbyło sie rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja wakacyjna przygoda" zorganizowanego przez SOSW w Szymanowie. Po raz kolejny nasi uczniowie odnieśli sukces.
  W kategorii gimnazjum
  III miejsce otrzymał Tomasz Dec, a Katarzyna Zakrzewska otrzymała wyróżnienie. W kategorii SPdpP  III miejsce otrzymał Łukasz Rutkowski. Serdecznie gratulujemy
  i życzymy dalszych sukcesów!!!

                                                                                                                          Adriana Tokarska

  SUKCES UCZNIÓW W XIII REGIONALNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "MOJA WAKACYJNA PRZYGODA" - Obrazek 5zdjęcia w albumie fotograficznym

 • II POWIATOWE TARGI ZDROWIA

  II POWIATOWE TARGI ZDROWIA - Obrazek 1 II POWIATOWE TARGI ZDROWIA - Obrazek 2 II POWIATOWE TARGI ZDROWIA - Obrazek 3

  Nasi uczniowie na II Powiatowych Targach Zdrowia

  Dnia 16 czerwca 2018 roku uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie wzięli udział w II Powiatowych Targach Zdrowia.

  Nasz zespół przygotował i zaprezentował ciasto z rabarbarem, kompot truskawkowo – malinowy i mazurskie gołąbki w młodej kapuście pod beszamelem.

  Kolejną atrakcją był występ trzech wokalistek: Angeliki Pachulskiej, Natalii Surowiec i naszej absolwentki Sylwii Magnuszewskiej oraz zespołu  „Wesołe Iskierki” , który wykonał układ taneczny do piosenki „Bajlandio”.

  Organizatorzy:

  Maria Pikała , Monika Grudzińska, Ewa Kosiorek, Janina Szamota, Monika Załoga, Dorota Korneluk, Agnieszka Małż

  II POWIATOWE TARGI ZDROWIA - Obrazek 4WIECEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE

 • SZKOLNY DZIEN RACHUNKÓW

  SZKOLNY DZIEN RACHUNKÓW - Obrazek 1 SZKOLNY DZIEN RACHUNKÓW - Obrazek 2 SZKOLNY DZIEN RACHUNKÓW - Obrazek 3

  Wdniu 15.06.2018 r. odbył sie w Ośrodku "Szkolny Dzień Rachunków". Uczniowie z klasy II zawodowej przepytywali uczniów Ośrodka z umiejętności dodawania i odejmowania pamięciowego. Za poprawne odpowiedzi uczestnicy otrzymywali cukierki.

  SZKOLNY DZIEN RACHUNKÓW - Obrazek 4

 • „IX Integracyjny Przegląd Teatrów Amatorskich – W krainie baśni, mitów i legend…”

  „IX Integracyjny Przegląd Teatrów Amatorskich – W krainie baśni, mitów i legend…” - Obrazek 1 „IX Integracyjny Przegląd Teatrów Amatorskich – W krainie baśni, mitów i legend…” - Obrazek 2 „IX Integracyjny Przegląd Teatrów Amatorskich – W krainie baśni, mitów i legend…” - Obrazek 3

   

   

   

  13 czerwca 2018r Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. św. Jana Pawła II po raz dziewiąty był organizatorem „Integracyjnego Przeglądu Teatrów Amatorskich- W krainie baśni, mitów i legend…”. Tematem przewodnim tegorocznego Przeglądu był „Nic nie jest niemożliwe”.

  Patronat nad „IX Integracyjnym Przeglądem Teatrów Amatorskich…” objął Starosta Kętrzyński- Jarosław Pieniak. Impreza odbyła się na dziedzińcu Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kętrzynie.

  Przegląd powstał z potrzeby prezentacji dokonań oraz możliwości artystycznych osób niepełnosprawnych. Został zrealizowany ze środków finansowych Miasta Kętrzyn, w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „ IX Integracyjny Przegląd Teatrów Amatorskich – W krainie baśni, mitów i legend…”.

  W przeglądzie wzięło udział 7 zespołów teatralnych z województwa warmińsko- mazurskiego zrzeszających osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie:

  • KRASNALE”- Przedszkole Specjalne z Specjalnego Ośrodek Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II z Kętrzyna

  • BIEDRONKI” - Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” z Kętrzyna

  • PROMYCZKI" – Szkoła Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie

  • MAZURSKIE JASKÓŁKI” - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy z Kętrzyna

  • MUSZELKA” – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Łupkach

  • PALPITACJA” – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Giżycku

  • BEZ TREMY”- Warsztat Terapii Zajęciowej z Kętrzyna

   

  Różnorodność tego, co zaprezentowały zespoły na scenie zapierało niejednokrotnie dech w piersiach. Była pantomima, była gra świateł i barw oraz cała plejada bajkowych i mitycznych postaci. Impreza była też znakomitą lekcją integracji i wspólnej zabawy.

  Komisja przyznała I, II i III miejsce następującym zespołom teatralnym:

  • I miejsce – „PALPITACJA” – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy z Giżycka

  • II miejsce - „BEZ TREMY”- Warsztat Terapii Zajęciowej z Kętrzyna

  • III miejsce - „BIEDRONKI” - Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” z Kętrzyna

   

  Mimo przyznanych miejsc wszystkie zespoły zostały nagrodzone i wyróżnione nagrodami, okazjonalnymi dyplomami oraz słodyczami.

  Artyści dostarczyli wielu wspaniałych wrażeń, pokazali swój talent i ogrom pracy włożony w każdą z ról.

  Jury wyłoniło i nagrodziło wśród artystów Najlepszego Aktora- Dawida Wróblewskiego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Giżycku. Najlepszą AktorkęIgę Górską z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” w Kętrzynie.

  Jury przyznało także nagrodę specjalną za Najlepszą Scenografię grupie teatralnej „Bez Tremy” z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie.

  Z zaproszenia organizatorów skorzystali również zacni goście, wśród których między innymi byli: Wicestarosta Kętrzyński- pan Łukasz Wiśniewski, pani Katarzyna Kopeć z wydziału ds. Organizacji Pozarządowych, Promocji i Współpracy w Starostwie Powiatowym.

   W związku z powyższym „IX Integracyjny Przegląd Teatrów Amatorskich…” należy uznać za kolejny wielki sukces.

  „IX Integracyjny Przegląd Teatrów Amatorskich – W krainie baśni, mitów i legend…” - Obrazek 4zdjęcia w albumie fotograficzynym

   

 • SUKCESY NASZYCH WYCHOWANKÓW

  SUKCESY NASZYCH WYCHOWANKÓW

  Sukces Wiktorii

   

  9 czerwca 2018r Wiktoria Borucka uczennica klasy II Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie została laureatką VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego  dla  uczniów szkół podstawowych pt. „Dbam o swoje bezpieczeństwo” pod patronatem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego , Kuratora Oświaty     i Wojewódzkiej Komedy Policji w Olsztynie.  Wiktoria pokonała 3557 uczestników ze 144 szkół z całego województwa warmińsko-mazurskiego.  Otrzymała wiele nagród związanych    z bezpieczeństwem na drodze.  Obejrzała program artystyczny, przybliżyła sobie wiedzę o planetach w Planetarium oraz zjadła uroczysty obiad. Dziewczynce towarzyszyła mama, której gratulujemy dużego sukcesu córki.

  Wychowawca:

  Agnieszka Małż

  SUKCESY NASZYCH WYCHOWANKÓW - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE-fotograficznym

 • WYCIECZKA KULTUROZNAWCZA DO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W WĘGORZEWIE

   WYCIECZKA KULTUROZNAWCZA DO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W WĘGORZEWIE - Obrazek 1  WYCIECZKA KULTUROZNAWCZA DO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W WĘGORZEWIE - Obrazek 2 WYCIECZKA KULTUROZNAWCZA DO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W WĘGORZEWIE - Obrazek 3

   

  Dnia 7 czerwca 2018 r. uczniowie klasy VI-VII szkoły podstawowej,  III gimnazjum
  i I szkoły branżowej I stopnia wzięli udział w wycieczce szkolnej do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Celem wycieczki było poznanie dziedzictwa kulturowego Warmii
  i Mazur oraz zainteresowanie uczniów kulturą ludową własnego regionu. W Parku Etnograficznym  uczniowie mieli okazję poznać tradycyjne budownictwo mazurskie oraz skansenowskie pracownie rękodzielnicze, m.in. ceramiczną, tkacką oraz kwiatów artystycznych i plastyki obrzędowej. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali zbiory zgromadzone w muzeum oraz słuchali opowiadań pani przewodniczki. Po zwiedzeniu skansenu odbyło się ognisko integracyjne na terenie Parku, podczas którego uczniowie piekli kiełbaski i miło spędzali czas na świeżym powietrzu w przepięknej scenerii, tj. w parku nad rzeką Węgorapą.

                                                                                                                  Adriana Tokarska

   WYCIECZKA KULTUROZNAWCZA DO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W WĘGORZEWIE - Obrazek 4zdjęcia w albumie fotograficznym

 • ZAKOPANE-TURNUS USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNY

  ZAKOPANE-TURNUS USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNY

  W dniach  15 - 28.05.2018r. piętnastoosobowa grupa dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie  wraz z opiekunami uczestniczyła w turnusie usprawniajaco-rekreacyjnym w Zakopanem, w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „MARZENIE”.

        Każdy dzień zapewniał naszym podopiecznym niesamowite wrażenia ,relaks i regenerację sił. W przedpołudniowe godziny uczestnicy turnusu korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych: gimnastyki ogólnorozwojowej, koloroterapii, masaży, inhalacji oraz leczniczych kąpieli . Po południu spędzali czas na różnych wycieczkach krajoznawczych i korzystali z atrakcji Zakopanego: papugarnia, Wielka Krokiew, baseny termalne w Chochołowie, Dolina Kościeliska, Kuźnice i Wystawa Zwierząt Górskich, kino 7D, Gubałówka, Krupówki, Dolina Strążyska, Zwiedzanie najstarszego kościółka w Zakopanem i Peksowy Brzysk, Morskie Oko, Muzeum Figur Woskowych i labirynt luster, Dolina Chochołowska, rejs widokowy  statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, zwiedzanie zamku w Niedzicy . 

  Ponadto atrakcją były dyskoteki integracyjne  z pozostałymi pensjonariuszami Ośrodka oraz wieczorki regionalne z muzyką góralską.

  Turnus rehabilitacyjny kolejny raz okazał się bardzo ciekawym doświadczeniem, miłą rozrywką i  okazją do poprawy zdrowia i rozwoju społecznego dla naszych podopiecznych.

  ZAKOPANE-TURNUS USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNY - Obrazek 1WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE

 • PIKNIK RODZINNY-FOTORELACJA

  PIKNIK RODZINNY-FOTORELACJA
 • Konkurs historyczny w Szkole Branżowej I Stopnia w SOSW

  Konkurs historyczny w Szkole Branżowej I Stopnia w SOSW

  Konkurs historyczny w Szkole Branżowej I Stopnia w SOSW

  28 maja 2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Śladami II wojny światowej”.  Młodzież solidnie przygotowywała się do zmagań. Wszyscy z wyjątkowym zaangażowaniem rozwiązywali test konkursowy. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą historyczną.

  Oto zwycięzcy:

  I miejsce – Bartosz Żygadło

  II miejsce – Piotr Karpiński

  III miejsce – Piotr Szatkowski

  Cele konkursu:

  1.      Rozwijanie wiedzy i zainteresowania historią II wojny światowej.

  2.      Budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów podczas II wojny światowej.

  3.      Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

  Składamy gratulacje laureatom, a wszystkim dziękujemy za udział w zmaganiach.

  Organizatorzy: Barbara Psujek

  Monika Szymańska

  Konkurs historyczny w Szkole Branżowej I Stopnia w SOSW - Obrazek 1Więcej zdjęć w albumie

 • KLASA IV-V w Komendzie Powiatowej Policji

  KLASA IV-V w Komendzie Powiatowej Policji - Obrazek 1 KLASA IV-V w Komendzie Powiatowej Policji - Obrazek 2 KLASA IV-V w Komendzie Powiatowej Policji - Obrazek 3

  28 maja 2018r. sześcioro uczniów klasy IV-V SP zapoznało się z pracą policji. Policjantka- starszy aspirant p. Monika Danielak pokazała dzieciom jak pobiera się odciski palców oraz zaprezentowała wybrane pomieszczenia: areszt, dyżurkę oraz miejsce, w którym monitoruje się miasto. Uczniowie mogli też przekonać się jak to jest znaleźć się w radiowozie oraz na motocyklu policyjnym. Wyjście zorganizowała wychowawczyni klasy p. Marta Bodnar

  KLASA IV-V w Komendzie Powiatowej Policji - Obrazek 4zdjęcia w albumie fotograficznym

 • Skończenie szkoły i co dalej? Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

  Skończenie szkoły i co dalej? Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. - Obrazek 1 Skończenie szkoły i co dalej? Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. - Obrazek 2 Skończenie szkoły i co dalej? Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. - Obrazek 3

   

  Dnia 23 maja 2018 roku uczniowie klasy I i III Szkoły Przysposabiającej do Pracy odbyli wycieczkę do Warsztatu Terapii Zawodowej (WTZ) w Kętrzynie. Towarzyszyli im ich wychowawcy: pani Ewa Dziekońska – Piłat, pani Jadwiga Rek, pani Beata Urniaż oraz doradca zawodowy i psycholog – pani Ewa Gadomska Oleszkiewicz. W wycieczce wzięli udział również opiekunowie i rodzice dzieci, pragnący również zobaczyć „z bliska” pracę w warsztacie.

  Na początku naszego spotkania, Pani Kierownik Ośrodka – Bogumiła Bzdera zapoznała uczniów z procedurą przyjęcia do WTZ nowych uczestników (gdyby nasi uczniowie chcieli kontynuować tam aktywizację zawodową po skończeniu szkoły), wyjaśniła także cel i zadania warsztatu. Oprowadziła również zaproszonych „gości” po pracowniach specjalistycznych, zapoznając ich z pracami wytwarzanymi w danej pracowni. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami zwiedzali kolejno pracownie: krawiecką, gospodarstwa domowego, stolarską, ślusarską, dziewiarską, plastyczną, umiejętności społecznych i przygotowania zawodowego oraz ceramiczną. Zobaczyli również gabinet logopedy, psychologa i gabinet rehabilitacji.

  W trakcie pobytu w warsztacie uczniowie mieli możliwość nie tylko zaobserwowania na czym polega wykonywana tam praca, ale także możliwość spotkania się ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy kiedyś kontynuowali naukę w ośrodku.

  Dziękujemy wszystkim za zaproszenie i zorganizowanie interesujących zajęć.

  Skończenie szkoły i co dalej? Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. - Obrazek 4zdjęcia w albumie fotograficznym

 • Dzień Organizacji Pozarządowych -fotorelacja

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie
  11-400 Kętrzyn
  Ul. Klonowa 2B
 • 897512355.
  (+48)786866815

Galeria zdjęć